Kortlægning

Placering:
Gludsteds navn betyder noget i retning af  ”et sted der lyser op”, hvilket den kan siges at gøre på mange måder.
Gludsted er centralt beliggende og hører hjemme i Ikast-Brande Kommune.
Landsbyen med godt 300 indbyggere ligger i et smørhul rent geografisk og er nabo til Danmarks største skovområde, som Gludsted Plantage er en del af.

Der er ingen gennemgående eller stærkt trafikerede veje, der skiller byen, og alligevel er der kort afstand til hovedfærdselsårene i området.
Det betyder også, at pendlere har fået øje på Gludsted som attraktiv bosætningsområde, da der er kort afstand til de større byer, og med det gode færdselsnet er nemt og hurtigt at komme omkring.

Institutioner og foreninger:
Den daværende Nr. Snede Kommune valgte i 2004 at nedlægge den kommunale folkeskole i Gludsted. Visionære lokale borgere oprettede herefter Gludsted Friskole, som i dag rummer 92 børn.
Gludsted Friskole er bygget på et folkeligt og kristent grundlag. I Friskolens værdigrundlag står: ”Vi sætter fokus på vor historie og kultur og vedkender os den, men vil handle i respekt omkring andres livsgrundlag. Vi vægter, at alle skal formå at se livets muligheder og samtidig indgå i fællesskaber, som bygger på ligeværd og respekt for andre mennesker. Vi har som uomtvistelig værdi, at den enkelte skal lære ansvar – for sig selv og andre. Den enkelte elev skal opleve glæden ved at hjælpe andre”.
”En skole i bevægelse og fokus på sunde livsvaner og prioriteres forudsætninger for den enkelte elevs indlæringskompetence og muligheder i fremtiden”.
I 2013 blev børnehaven således omdannet til Fribørnehave og en del af Gludsted Friskole. ”Børnehuset” er en integreret institution for børn i alderen 3 til 10 år, og rummer i dag 40 børn.
”Friskolens venner” støtter Børnehuset og Friskolen ved afholdelse af diverse arrangementer, såsom Traktortræk, Julemarked, Cykelløb, Salg af pølser m.v. ved arrangementer i øvrigt i by og opland.

For Børn under 3 år har vi 4 kommunale dagplejere.

Gludsted har et, byens størrelse taget i betragtning, varieret foreningsliv.
Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn blev dannet i 1994 med det formål at fremme fællesskab og medvirke til aktiviteter omkring Gludsted Sognegård og i øvrigt at varetager forhold af fælles interesse, herunder kulturelle arrangementer. Landsbyforeningens bestyrelse består af 7 medlemmer med underudvalg for Sognegården samt The International Art Workshop.
Gludsted Gymnastik og Idrætsforening blev stiftet helt tilbage i 1924 – GGIF afholder som forening i løbet af året flere forskellige arrangementer, med både sportsligt og socialt indhold.
Gludsted Jagtforening, stiftet i 1933, arrangerer bukkejagter, flugtskydning, jagttegnsundervisning, hundetræning o.m.a.

Erhverv og industri:
Boniteten omkring Gludsted er karakteriseret ved sandede jorde, med lavt indhold af humus, bortset fra lavbunds- og mosejorde. De sandede jorde har gennem tiden vist deres fortrin ved dyrkning af kartofler, som for mange familier har været et væsentligt indtægtsgrundlag. Kartoffelpriserne har således gennem tiden afspejlet konjunkturerne på egnen, men generelt bidraget meget positivt til indkomsterne og dermed fremdriften.
Gludsteds omegn er præget af Stordriftslandbrug, med såvel svine- som kvæggårde med store jordtillæggende.
Endvidere er der en Maskinstation, 3 smedeværksteder samt flere mindre enkeltmandsvirksomheder.

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger:
Gludsted Kirke blev indviet i efteråret 1892. Der havde længe været et ønske om at opføre en kirke i den nordlige del af Ejstrup Sogn, vel vidende, at der var et tyndt befolkningsunderlag. Finansieringen blev primært tilvejebragt af statsmidler, men det krævede et stort pionerarbejde at komme i betragtning, denne opgave påtog Ingvard Helms sig. Hans netværk og gåpåmod overhalede konkurrenterne i f.eks. Ikast og Arnborg. Derudover bidrog Helms´ lokale teglværk med murstene, samt 1 tdl. jord. Udgifterne til opførelsen af kirken beløb sig til 16.179 kr., hvoraf 13.500 var statsmidler – resten frivillige og indsamlede bidrag.
Ingvard Helms var ejer af Gludstedgaard og i en periode Sognerådsformand i Ejstrup Sogn.

Gludsted Sognegård er opført i 1963 og totalrenoveret i 2000, hvor der bl.a. blev opført en tilbygning med nyt indgangsparti, toiletter, en lille sal og moderne storkøkken.
Sognegården benyttes hen over året til kulturelle arrangementer, såsom foredrag, foreningsfester m.v., herudover er den udlejet til private fester.

Gludsted Plantage og Isenbjerg
Umiddelbart nord for Gludsted ligger Gludsted Plantage. Tidligere var området et stort hedelandskab, som i oldtiden har været brugt som hovedfærdselsåre ned gennem Jylland. For at forhindre en tiltagende sandflugt begyndte man i 1877 at tilplante heden, og i dag er plantagen en del af Danmarks største skovområde.  Gludsted Plantage er flad som en pandekage, men midt i plantagen hæver Isenbjerg sig, som en bakkeø dannet i istiden for 100.000 år siden. Fra toppen af Isenbjerg er der en fantastisk udsigt bl.a. over hedelandskabet, som er bevaret omkring bakkeøen. Ifølge folkefortællingerne er der inde i Isenbjerg en stor skat, som bevogtes af en trold. Skatten kan dog graves fri, hvis man kan tie, så længe udgravningen foregår.
Gludsted Plantage er hjemsted for en meget stor bestand af de majestætiske krondyr, som året rundt kan både ses og høres i skoven. Hvis man har lyst til at høre kronhjortens brunstbrøl i september, kan man overnatte på den primitive lejrplads ved Trotylsøen. I 2012 kom ulven tilbage til Danmark, og mon ikke den også har fundet sin gang i Gludsted Plantage?
Gludsted Gymnastik og Idrætsforening har lavet flere løbe- og mountainbikeruter i den sydlige del af plantagen, og den lange vandre- og cykelrute Hjorteruten går også gennem området. Der er således mange muligheder for at komme ud og nyde stilheden og en storslået natur.

Begivenheder og særlige kendetegn:
En landsbys styrke er bl.a. det engagement og entreprenørskab, som borgerne udviser, for at styrke fællesskabet og dermed det samvær, som gør tingene muligt, vel at mærke uden forventning om hjælp fra kommune el.lign. 
Uden en stærk lokal opbakning og inddragelse, er det ikke muligt at fastholde:
En købmandsbutik
En Friskole og en Fribørnehave
En Sognegård
Afholdelse af The International Art Workshop

Hvordan kom kulturen til Gludsted?
Gludsted var i oktober 2009 én af de udvalgte byer Kulturfestivalen Mørket arbejdede sammen med i 3 kulturrige dage.
Deltagelse i Festival Mørket og mødet med Kulturkaravanen, gav i meget stor grad byen 3 meget inspirerende kulturdage fyldt med kulturelle oplevelser, og hvor borgernes sammenhold og opbakning for alvor blev synlig, for såvel de lokale arrangører som Kulturkaravanens arrangører og medlemmer.

Som en følge af Kulturfestivalen Mørket blev en gruppe ildsjæle fristet til at overtage The International Art Workshop, fra Brande by. Første Art Workshop i Gludsted blev således afholdt i 2011 og i år 2017 er det således 7. gang Landsbyforeningen for Gludsted og Omegn afholder Art Workshop med deltagere af kunstnere fra Brasilien, Japan, Tyskland, Polen og Danmark – i alt 12 kunstnere indkvarteres i de to uger på Gludsted Friskole og bespises i Gludsted Sognegård.
Gymnastiksalen på Gludsted Friskole indrettes til arbejdsværksted for kunstnerne, som i løbet af de 2 uger arbejder med deres kunst og lader sig inspirere dels af hinanden men også af det nærområde de befinder sig i.
Kunstnerne inviteres på ture i nærmiljøet og lærer lokalbefolkningen at kende ved fællesspisninger, hvor alle er velkomne samt ved besøg i private hjem.
Projektet støttes af Ikast-Brande Kommune, derudover har vi en håndfuld lokale sponsorer og ikke mindst vores frivillige hjælpere, som bl.a. laver mad, bager brød, klarer rengøring, opstilling/nedtagning af staffelier og meget mere.

Da 2017 er året for fejringen af 150-året for diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan – og fordi workshoppen som et kendetegnende gennem alle årene har haft Japansk deltage, har vi valgt at sætte yderligere focus på det Japanske islæt og invitere 6 japanere fra Nagoya og Nagasaki samt den dansk gifte japanske kunstner Rie Takauchi Rolighed til at deltage i workshoppen.
På den måde er workshoppen med til at understrege det langvarige bånd der er mellem Ikast-Brande Kommune og Japan.

2017 har vi udover vores sædvanlige workshop den store fornøjelse, at være med i 2017-projektet ”Kunsthallen og landsbyerne” , forankret i Viborg Kunsthallen – en del af Europæisk hovedstad 2017´s mange projekter.  Tanken bag projektet er, at vi vil forsøge at trække kunsten ud af dens vante rammer – ud hvor folk bor, samt at aktivere borgerne i den kunstneriske proces. Projektet vil få kunsten ned i øjenhøjde og samtidig skabe opmærksomhed omkring kvaliteterne ved at bo i små samfund udenfor de store byer.
”Kunsthallen og landsbyerne” foregår fra den 3. juli til 8. juli.
Begge workshops slutter af med fernisering fredag den 8. juli 2017, hvor alle velkommen til at overvære.

Børneworkshop 2017
Igen i år afholdes børneworkshop – 12 børn fra hele kommunen, inviteres til deltagelse i børneworkshop, hvor en professionel kunstner vil guide børnene til spændende kunstneriske oplevelser. Workshoppen er en del af Aktiv Sommer.
Årets børneworkshop foregår 3. og 4. juli 2017.

Et særkende ved Gludsted er Jordbrugsparceller eller Storparceller, som i størrelse varierer fra 0.25 ha til ca. 1.2 ha.
Ved udstykningen i henholdsvis 1998 og 2007 blev der udstykket 20 grunde og heraf resterer der 3 usolgte. Især børnefamilier kan have et ønske om mere rummelighed i forbindelse med boligen, hvilket især ikke mindst giver mulighed for, i beskedent omfang at holde husdyr, f.eks. heste.

Gludsteds foreninger afholder endvidere følgende begivenheder fordelt hen over året:
Sankt Hans bål
Traktortræk
Byfest
Kulturnatten (fredag før efterårsferien)
Julearrangementer ved Købmanden og på Friskolen.

Byens historie:
Gludsteds opståen og tilblivelse ligner de fleste andre landsbyers, omgivet af gårde, som i tilknytning hertil oprettede mejeriet – og byggede Gludsted Kirke i 1892. Ligesom skolen blev bygget i 1872 – dertil kom købmand, slagter og smedie og andre håndværksvirksomheder, som servicerede oplandet.

Den nyere tids historie som bliver skelsættende, er dannelsen af Landsbyforeningen for Gludsted og omegn. Foreningen blev dannet i 1995, som et produkt af, at Vejle Amts Udviklingsråd i 1995 udskrev en idekonkurrence om ”Bedre Landsbyer”. I den sammenhæng havde Gludsted behov for et talerør og en samlende enhed, som kunne repræsentere Gludsted.
Indehaveren af byens købmandsbutik ønskede at ophøre med butikken, hvilket gav anledning til at Anpartsselskabet ”Gludsted Invest” blev stiftet af Gludsteds borgere i 1996 – med formålet at bevare den lokale købmandsbutik. Ved stiftelsen i 1996 købte Gludsteds borgere anparter – hvorefter der blev ansat en købmandsforpagter. Da butikken blev en succes og forpagteren ønskede at udvide aktiviteterne, udvidede Gludsted Invest i 2004 anpartskapitalen og købte naboejendommen – det gamle mejeri. Her blev med borgernes store frivillige arbejdsindsats indrettet en ny og større købmandsbutik, og samtidig blev der i den gamle mejeristlejlighed indrettet en ny lejlighed til udlejning. Den gamle købmandsbutik blev shinet op, og derefter udlejet til Hjemmeværnets fast kompagnimødelokale.

Sidst opdateret: 20.04.2017