Kortlægning

Placering
De to små landsbyer Sinding og Ørre omtales til dagligt under ét som Sinding-Ørre. Rammen om et godt og aktivt landsbyliv.

Sinding-Ørre ligger midt i noget af vestjyllands smukkeste natur vekslende mellem heder, skove og talrige vandløb - også kaldet Sinding-Ørre Naturpark.

Institutioner og foreninger
Vi har andelsboliger og almene boliger - opført som jordbrugsparceller og selvfølgelig byggeklare grunde alt efter behov. Skole og daginstitution er meget tidssvarende og moderne men samtidig utraditionelt. Alt er samlet under ét og samme tag i det vi kalder Sinding-Ørre Midtpunkt. Midtpunktet indeholder også en idrætshal. Midtpunktet er områdets samlende kultur-centrum, som tilbyder en lang række spændende aktiviteter for folk i alle aldre.
Samfundet er desuden kendt for et godt og velfungerende foreningsliv, som dækker de flestes behov for fritidsbeskæftigelser.

Institutioner: Hvepsereden (daginstitution), Sinding Skole, Sinding-Ørre Midtpunkt, Naturskolen i Ørre og Ørre-Sinding Menighedsråd.

Foreninger: Aktive Landmænd i Sining-Ørre og omegn, Andelsbo beboerforening, Borgerforeningen for Sinding og Ørre, Herning Jagtcenter, KFUM Spejderne Ørre-Sinding, Lejerbo beboerforening, Lokalrådet, Sinding Englaug, Sinding Forsamlingshus, Sinding Gymnastik- og Idrætsforening – SGIF, Sinding Missionshus, Sinding-Ørre Folkeuniversitet, Sinding-Ørre Posten, Sinding-Ørre Venstre, Støtteforeningen for Sinding-Ørre Midtpunkt, Ørre Englaug, Ørre Forsamlingshus, Ørre Skytteforening, Ørre-Sinding Jagtforening. Ørre-Sinding Lystfiskerforening, Ørre-Sinding Seniorklub, Ørre-Sinding Sognearkiv

Erhverv og industri
ABC-Skilte, Altmuligmanden, Asante Rengøring & Handel ApS, BMT Tagdækning, Conventus A/S, Glaco Termorudefabrik ApS, Henneberg Byg, Hundecenter Herning, I/S SØE FRILAND, Jensens Pille Fabrik, JS Tagmaling, Jydsk Miljø Sanering, Lene Kidde - Your signs artist, Murerfirma Alf Olesen, Nybro Mølles Dambrug, Nytoft Entreprise, P.V. Biler, Rosmosegaard Hestepension, Salon Ciba, Sinding Feriecenter/Lystfiskersø, Sinding Skov & Naturpleje, Steen Keller, Tosmose Vinhandel, Vognmand Henning Andsbjerg, V.I.P. Rengøring og Vinduespolering, Visgaard opformering og Ørre Maskinstation

Stedsspecifikke lokaliteter og bygninger
Læs om de to byers mange spændende lokaliteter og bygninger her!

Begivenheder og særlige kendetegn
-

Byens historie
Sinding by
Nord for Sinding Kirke og herregården Sindinggård udvikledes i begyndelsen af 1900-årene en lille bebyggelse tæt ved Sinding Mølle. Oprindelig var der vandmølle øst for Aavad ved Herningsholm Å og ved Sindinggård var der ligeledes vandmølle. I et gammelt flyvesandsområde på Søvndal Mark voksede Sinding by op med opførelsen af Sinding Mejeri i 1908. Sinding Mejeriby opstod i de følgende år med handel og håndværk.
I 1943 opførtes forsamlingshus, i 1962 centralskolen og missionshuset. I 1964 anlagde dansk-amerikaneren Jacob Pedersen et lystanlæg, ”Amerikanergrunden”. I 2002 Indviedes Midtpunktet, som er etableret i samarbjede mellem skole, daginstitution og idrætsforening, og som i årene herefter bliver det naturlige omdrejningspunkt for mange af områdets aktiviteter.

Ørre by
Ørre by er en gammel landsby, med kirken som centrum. Kirken er en lille kullet (uden tårn) kirke, der kan føres tilbage til 1200-tallet. Det er en typisk lille beskeden landsbykirke, som fandtes i de fattige egne af landet. Byen er en typisk landsby, med skolen ved siden af kirken, og forsamlingshuset på den anden side af gaden. På begge sider ligger 2 gårde, henholdsvis: Ørrehus og Vejrmøllegård, med tofter helt op til byen. På det lille torv var der også førhen købmand, med både forretning og grovvarelager, så man kunne forsyne egnens folk. Byen har desuden haft både brødudsalg, posthus, frisør, smed, snedker mm. På kirkegården står en mindesten over Ole Nygaard, som var den store frontkæmper i afholdsbevægelsen, og på kirkepladsen, ved Ørrehus, står en mindesten over lærer Ivar Holmgaard. Disse to personer fik en stor betydning for området. Ikke mindst, Holmgaard, som var initiativtager til at bygge forsamlingshuset, som er Hammerum Herreds ældste, og stod færdig i 1889. Han var også manden der var med til at få den navnkundige pastor Enevold Therkelsen til Ørre, og hermed cementere Grundvigianismen i området . Therkelsen boede i den ene ende af forsamlingshuset, der var indrettet med en lille lejlighed, der hvor scenen er i dag, indtil han kunne flytte ind i præstegården, som var under renovering. Holmgaard boede overfor i skolen, så det var nemt for dem lige at mødes, når der skulle arrangeres ungdomsmøder, gymnastik og andet i forsamlingshuset. Byens centrum ser næsten ud, som for 100 år siden (bort set fra renoveringer), dog lå der et fattighus imellem kirken og Vejrmøllegård. Senere er byen udvidet mod syd på Vejrmøllegårds marker, og mod nord på forsamlingshusets grund. En sjov lille ting er det lille hus ved siden af forsamlingshuset. Det er kortere på bagsiden end ud til gaden, så det passer ind i det store sving, der er midt i byen.

Landskabet generelt
Landskabet i Sinding og Ørre er karakteriseret ved hedeflade, bakkeø og mange vandløb. Den vandrigeste af vandløbene er Storåen; denne deler landskabet mellem Skovbjerg Bakkeø mod vest og Karup Hedeflade mod øst. Ørre ligger især på hedefladen og Sinding især på bakkeøen.
Bakkeøer har deres oprindelse i næstsidste istid; mens hedeflader har deres i sidste istid, hvor isen ikke dækkede mere end Øst- og Nordjylland. Ved afsmeltningen af isen dannedes de store vandløb, der gik uden om bakkeøerne, idet disse ragede op over den oversvømmede slette. Det er bl.a. derfor, at der er flere vandløb i Ørre sogn, end der er i Sinding sogn.
Vejtrafik måtte derfor søge gode vadesteder for let at kunne komme over vandløbene. Gode vadesteder var Nybro (-mølle), hvor man forcerede både Storå og Sunds Nørreå, samt vadestederne over Løvenå ved Ørre og over Herningholm Å øst for Ørre Kirke.
Alt dette passede i øvrigt godt med, at den væsentligste vej op til 1800-tallet her på egnen, var Holstebro-Horsens landevejen, der via Sunds fortsatte over vandskellet mellem Skjern Å og Gudenå; oplandet for Horsens (havn og rute til Østdanmark) indbefattede den gang Holstebro. Herning og Silkeborg eksisterede knapt nok på den tid. Ved Nybro kan bl.a. ses en gammel stenkistebro, og 2,3 km fra Nybro mod Sunds finder man sydvest for den nuværende vej hjulspor fra Holstebro - Horsens landevejen i lyngen. Disse vadesteder er også årsag til, at vejene i Ørre Sogn udgår fra Nybro og Ørre som egerne i to hjul.
Søvndalvej er den gamle vej mod Holstebro. Vejens forløb kan være udformet i forbindelse med udskiftningen omkring 1800. Tidligere gik der en vej gennem Stensbjerg til Karlsmose og Visgård. Mod Tjørring gik vejen fra Sinding Bro syd om Sindinggård, som den nuværende Nybyvej. Da hovedvejen, nu Sinding Hovedgade, byggedes i 1850’erne flyttedes vejen nord om Sindinggård, Sofiedal og Visgård til Ljørring. Ved etablering af motortrafikvejen (rute 18) i 1970 flyttedes vejen yderligere mod nord. Med væksten af landsbyen Herning voksede behovet for en vej fra Holstebro over Herning og videre mod Vejle og færgestedet over Lillebælt ved Strib. Stykket mellem Holstebro og Herning blev færdigbygget før 1860. Dette var i øvrigt en brostenslagt vej helt frem til ca. 1970, hvor vejstykket mellem Brådjord og Ljørring blev forlagt udenom Sinding til en motortrafikvej. Den tidligere hovedvej 18 går stadig fra Sinding til Ljørring, men på denne strækningen arbejder man nu på den nye motorvej mellem Herning og Holstebro.
Man må sige, der er sket store ting her på egnen siden Blicher i begyndelsen af 1800-tallet vandrede over Ørre hede til Sindinggaard på sine jagtture.
"Sinding" møder vi første gang i "Ribe Oldemor" ca. 1325: synningh og "Ørre" samme sted og tid: yrghæ.Sidst opdateret: 01.08.2017